12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 a  Salon české mládeže

Milí návštěvníci, rádi bychom Vám představili Salon české mládeže, jednu z  doprovodných akcí Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008. Tato nejdůležitější filatelistická akce desetiletí navazuje na předcházející pražské výstavy, jejichž stručnou historii Vám přiblíží úvodní články tohoto katalogu. Již na první světové výstavě „na světě“ - PRAGA 1962 - byla zřízena třída mládeže. To se pak opakovalo na všech výstavách u  nás, které měly přívlastek světové: PRAGA 1968, PRAGA 1978 a  PRAGA 1988. Na nich byly vystaveny a  hodnoceny vedle nádherných filatelistických exponátů dospělých filatelistů z  celého světa i  špičkové exponáty mládeže od nás, i  ze zahraničí.


Při vytváření záměru výstavy PRAGA 2008 chtěl její organizační výbor navázat na tradici vystavování mládežnických „začínajících“ exponátů. Když bylo jasné, že vzhledem k  omezenému rozsahu nemůže být třída mládeže otevřena přímo v  rámci světové výstavy, bylo rozhodnuto uspořádat národní výstavu mladých filatelistů jako její doprovodnou akci, pod názvem Salon české mládeže.

Organizační výbor Salonu české mládeže vybral přes dvě desítky exponátů mladých sběratelů z  České republiky, které reprezentují práci mladých filatelistů. Jde o  nejlepší mládežnické exponáty, kterými se v  naší republice můžeme pochlubit. I  mezi nimi však naleznete kvalitativní i  kvantitativní rozdíly. Mládež totiž vystavuje v  několika věkových kategoriích, a  to je na úrovni a  rozsahu exponátu znát. Je proto nutné velmi pečlivě rozlišovat, zda se díváme na dílo devítiletého mladého filatelisty, nebo na tvorbu dvacetiletého mládežníka.

Pokud se tedy zahledíte na exponáty v  Salonu české mládeže, uvědomíte si, jak dlouhá je cesta od exponátu začínajícího sběratele a  vystavovatele ke špičkovým světovým exponátům, které jsou na výstavě všude kolem Vás. A  kolik zkušených filatelistů musí na této cestě napomoci radou, aby se mladičký vystavovatel jednou mohl přiblížit této vysoké úrovni. Máme proto samozřejmě radost, že Vám můžeme tyto mládežnické exponáty nyní představit.

V článku předsedy komise mládeže Svazu českých filatelistů RNDr. Zdeňka Töpfera si můžete přečíst střípky z  její historie. Naše komise usměrňuje a  metodicky řídí vedoucí kroužků mladých filatelistů (KMF), kteří nesou tíhu výchovy mladých filatelistů. Bez nich by filatelie byla jen těžko dostupná dětem mladšího věku. Mnohdy je pak exponát mladého sběratele i  odrazem výchovy a  znalostí vedoucího, jenž s  ním musí krok po kroku postupovat spolu při jeho plánování a  tvorbě.

Jaká je cesta k  vytvoření dobrého exponátu Vám přiblíží i  instruktážní exponát o  základech filatelie, který vytvořili členové vedení Komise mládeže SČF. Ukazuje se v  něm pestrost filatelistického materiálu a  možnosti jeho skloubení a  využití při tvorbě správného filatelistického exponátu.

Pro poučení mladých sběratelů i  dalších mladých návštěvníků výstavy je už tradičně připravena „Dětská pošta“. V  ní děti mohou nahlédnout do tajemství poštovního provozu a  vyzkoušet si i  jeho jednotlivé postupy. Je tu pro ně přichystána skutečná poštovní přepážka, v  níž si mohou zahrát na skutečné pošťáky. Tedy přijmout dopis, nalepit známku, orazit ji razítkem, nebo třeba odbavit zásilku prostřednictvím nového přijímacího terminálu. Pro mladé návštěvníky „Dětské pošty“ jsou připraveny i  různé hry s  filatelistickou tematikou, počítač s  filatelistickými programy a  další zajímavé aktivity. Můžete si tu zahrát i  na návrháře a  zkusit si nakreslit novou známku.

Budete tu mít i  inspiraci, protože součástí Dětské pošty bude i  výstava kreseb – návrhů na poštovní známky. Vystavovat je bude Základní umělecká škola ze Mšena a  Mladé Boleslavi. Nejlepší z  nich - oceněné výtvarné návrhy na poštovní známky od mladých výtvarníků - jsou vystaveny v  rámci Salonu české mládeže.

Přál bych Vám i  mladým vystavovatelům, abyste si Vy - návštěvníci naší výstavy - našli chvilku i  k prohlídce exponátů naší mládeže. Věřím totiž, že se jimi potěšíte stejně jako nejdražšími a  nejlepšími exponáty dospělých filatelistů. Přeji Vám příjemnou prohlídku celé výstavy a  těším se na další shledání na některé z  příštích mládežnických výstav. Mladým vystavovatelům přeji dobré ohodnocení jejich exponátů a  samozřejmě i  mnoho zdaru do dalšího filatelistického snažení.RNDr. Zdeněk Okáč
vedoucí Salonu české mládeže

c97Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky