12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Poštovní muzeum – člen Klubu filatelistické elity

Obrázek - Poštovní muzeum

 

Poštovní muzeum bylo založeno 18. prosince roku 1918. Stalo se tak pouhých několik týdnů po 28. říjnu toho roku, kdy s  koncem první světové války vznikly na místě bývalého Rakousko–Uherska nové evropské státy, mezi nimi i  Československo. Osmnáctý prosinec roku 1918 má pro poštovní historii nového státu ještě další symbolický význam, téhož dne totiž vyšly první československé poštovní známky s  námětem Pražského hradu podle návrhu světoznámého secesního malíře Alfonse Muchy.

Zakladatelem muzea se stalo tehdejší ministerstvo pošt a  telegrafů a  v působnosti resortu pošty a  telekomunikací setrvalo muzeum prakticky až do konce roku 1992. S  pádem komunistického režimu v  roce 1989 nastal proces postupného dělení původně státem vlastněných a  řízených poštovních a  telekomunikačních služeb a  jejich částečná privatizace. Tento proces vrcholil v  roce 1992 privatizací telekomunikací a  radiokomunikací a  vznikem samostatného státního podniku Česká pošta ke dni 1. 1. 1993. Téhož dne bylo rozděleno Československo ve dva samostatné státy – Českou republiku a  Slovenskou republiku. Poštovní muzeum se sídlem v  Praze se stalo součástí státního podniku Česká pošta.

Obrázek - Poštovní muzeumSbírková činnost Poštovního muzea byla od počátku soustředěna na získávání hmotných a  písemných dokladů bohaté staleté historie poštovnictví, jež se v  českých zemích začala psát roku 1526 založením první poštovní trasy z  Prahy do Vídně v  souvislosti s  volbou Ferdinanda Habsburského českým králem. Nákupy i  dary významných osobností muzeum velmi rychle vytvořilo sbírku, která umožnila v  roce 1928 otevření první dočasné expozice v  přízemí starobylého Karolina a  v roce 1933 stálé expozice v  bývalém klášteře sv. Gabriela v  Praze na Smíchově. Zároveň budovalo obsáhlou odbornou, veřejnosti přístupnou, knihovnu. Nedílnou součástí muzejních sbírek byly poštovní známky.

Rozvoj muzea citelně postihla válečná léta, včetně nuceného uzavření v  roce 1944. Nejcitelněji se však muzea dotkla doba po komunistickém převratu v  roce 1948. Muzejní expozice byly postupně rušeny a  sbírky provizorně ukládány v  nevyhovujících prostorách. K  postupnému obnovení muzejní činnosti v  původním rozsahu došlo až ve druhé polovině šedesátých let.

V roce 1976 pak byla otevřena nová expozice historie pošty a  telekomunikací v  bývalém opatství cisterciáckého kláštera v  malém jihočeském městě nedaleko hranice s  Rakouskem – ve Vyšším Brodě.

V roce 1988 získalo muzeum nové sídlo v  Praze v  domě ze 17. století. Byly tu umístěny filatelistické sbírky, knihovna se studovnou a  muzeum zde pořádá příležitostné výstavy.

Obrázek - Poštovní muzeumSbírky Poštovního muzea čítají téměř 200 000 inventárních jednotek, z  nichž některé jsou tvořeny početnými soubory jednotlivých sbírkových předmětů stejné povahy. Celá sbírka Poštovního muzea je jako součást národního kulturního dědictví evidována českým Ministerstvem kultury.

V expozici Poštovního muzea v  Praze se nacházejí bohaté sbírky poštovních známek. Kromě kompletní sbírky Československa a  České republiky jsou zde vystaveny klasické evropské poštovní známky včetně mezi filatelisty velice ceněné studijní sbírky klasických rakouských známek. K  chloubám sbírky patří i  první novinové známky světa – rakouské Merkury. Poštovní muzeum vlastní světově unikátní osmdesátiblok tzv. modrých Merkurů, který však vystavuje pouze při zvláštních příležitostech. Významná a  veřejnosti přístupná je sbírka tzv. ruských Zemstev, odkaz muzeu architekta Lady–Jakuševiče, potomka ruských emigrantů do předválečného Československa, a  známek staroněmeckých států.

Objekt Poštovního muzea v  Praze slouží i  k pořádání příležitostných výstav. Každoročně se jich uskuteční pět až šest. Jsou to výstavy umělců a  rytců českých poštovních známek, výstavy z  muzejních historických a  filatelistických sbírek ale i  výstavy, které jsou výsledkem mezinárodní spolupráce. Například v  roce 2006 proběhla v  muzeu výstava partnerského poštovního muzea ze Slovenska a  výstava poštovních známek Francouzské republiky.

Obrázek - Poštovní muzeumExpozice dějin pošty v  pobočce muzea ve Vyšším Brodě představuje dějiny pošty od středověkých poselských spojů až po současnost. Na ploše asi 1 800 m2 si návštěvníci mohou prohlédnout bohaté sbírky poštovních stejnokrojů, vývěsních poštovních štítů, poštovních schránek, pokladen a  také různých předmětů z  interiérů pošt, včetně sbírky obrazů. Zajímavé jsou i  ukázky historické poštovní mechanizace. K  nejcennějším předmětům patří například barokní vyřezávaný štít z  poštovní stanice z  konce 17. století. Pro návštěvníky je nepochybně nejatraktivnější sbírka vozů a  kočárů.

Poštovní muzeum je členem Mezinárodní asociace dopravních a  a poštovních muzeí IATM. Je členem a  podílí se na práci Konference evropských komunikačních muzeí CECOMM. Od roku 2004 je členem Klubu filatelistické elity Monte Carlo v  Monaku, kde se pravidelně účastní výstav MonacoPhil. 
 
 

 Jan Galuška
vedoucí oddělení dějin pošty a  telekomunikací

 Česká pošta - Poštovní muzeum

 

 

nahoru

c30Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky