12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


VÝSTAVNÍ PROPOZICE – IREX

1. Název a  cíle výstavy

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 je pořádána pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace (dále jen „FIP“), který byl potvrzen na 69. kongresu FIP uskutečněném 13. 10. 2006 v  Malaze (Španělsko). Výstava se koná v  rámci oslav 90. výročí vydání první československé známky, 90. výročí založení Poštovního muzea, 15. výročí vzniku České republiky a  vydání její první poštovní známky. Navazuje na dlouholetou tradici světových a  mezinárodních výstav PRAGA a  koná se na podporu rozvoje přátelských vztahů s  filatelisty celého světa a  k prohloubení zájmu a  znalostí o  české historii a  kultuře.

2. Pořadatel výstavy

Pořadatelem Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 je Česká pošta, s. p., generální ředitelství ve spolupráci se Svazem českých filatelistů (dále jen „SČF“) a  za spoluúčastí společnosti Progres Partners Advertising, s. r. o. Výstavu po dobu její přípravy a  konání zastupuje koordinační výbor a  organizační výbor (dále jen „OV“), které mají definitivní rozhodovací pravomoc.

3. Místo a  datum konání

Výstava se koná v  Průmyslovém paláci v  areálu Výstaviště Praha – Holešovice (170 90 Praha 7 – Holešovice), třída filatelistické literatury je umístěna v  Poštovním muzeu v  Praze (Nové Mlýny 2, 110 00, Praha 1). Výstava je pro veřejnost otevřena od pátku 12. září 2008 do neděle 14. září 2008. Otevírací doba je v  pátek a  v sobotu od 10.00 hod do 18.00 hod, v  neděli od 10.00 hod do 16,00 hod. Výstava je pořádána současně s  11. ročníkem mezinárodního veletrhu poštovních známek, mincí telefonních karet a  minerálů Sběratel.

4. Organizační zásady a  pravidla

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 se bude řídit následujícími řády:

a) Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP – GREX,
b) Generálním řádem pro hodnocení soutěžních exponátů Mezinárodní filatelistické federace FIP – GREV,
c) Oborovými řády FIP pro hodnocení exponátů – SREV a  příslušnými směrnicemi FIP,
d) Těmito výstavními propozicemi Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008 – IREX.

Vystavit v  soutěžních třídách mohou vystavovatelé ze zemí členských svazů FIP. Pozvání k  vystavení exponátů v  nesoutěžních třídách je v  pravomoci OV výstavy.

5. Výstavní třídy

V souladu s  Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP – GREX jsou na výstavě otevřeny tyto výstavní třídy:

A. NESOUTĚŽNÍ TŘÍDY:

A 1. Oficiální třída

A 2. Třída pozvaných exponátů (dle pozvání OV)

B. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY:

B 1.   Třída tradiční filatelie
B  1a. Území České republiky, respektive bývalé ČSR
B  1b. Evropa
B  1c. Ostatní státy světa

B  2.   Třída poštovní historie
B  2a. Území České republiky, respektive bývalé ČSR
B  2b. Evropa
B  2c. Ostatní státy světa

B  3.   Třída filatelistické literatury
B  3a. Knihy a  studie – vydané po 1. 1. 2003
B  3b. Filatelistické časopisy, zpravodaje (periodika) – vydané po 1. 1. 2005
B  3c. Katalogy – vydané po 1. 1. 2005
B  3d. Elektronická média (vydaná v  termínech podle B  3a. až B  3c.)

B  4.   Třída jednorámových exponátů

6. Podmínky účasti

6.1 Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky vydané OV výstavy. Vystavovatel je povinen ji vyplnit ve všech požadovaných částech tak, jak je na ní uvedeno. Přihlášku potvrzuje příslušný národní komisař. Pokud nebude národní komisař jmenován, potvrdí přihlášku příslušný národní filatelistický svaz. Potvrzením přihlášky ručí národní komisař, případně příslušný národní filatelistický svaz, za správnost uvedené kvalifikace. Zájemci si mohou o  zaslání přihlášky napsat na adresu svého národního komisaře resp. národního filatelistického svazu.

6.2. Přihlášky s  kopií úvodních listů (plánů) přihlášených exponátů musí být zahraničními národními komisaři nebo filatelistickými svazy zaslány poštou na adresu OV nejpozději do 30. 9. 2007. Ve stejném termínu musí vystavovatelé z  České republiky zaslat přihlášky s  kopií úvodních listů (plánů) exponátů národnímu komisaři SČF.

6.3. Na výstavu mohou být přijaty pouze exponáty mající příslušnou potvrzenou kvalifikaci dle odstavce 7 a  exponáty pozvané do nesoutěžních tříd. OV sdělí rozhodnutí o  přijetí nebo nepřijetí exponátu národním komisařům resp. národním filatelistickým svazům písemně do 31. 3. 2008.

6.4. Po obdržení rozhodnutí o  přijetí exponátů potvrdí národní komisaři OV výstavy nejpozději do 31. 5. 2008, zda jejich vystavovatelé budou vystavovat.

6.5. Vystavovatel má právo vystavit svůj exponát pod pseudonymem. OV a  jury však musí znát jméno vystavovatele. V  soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty (výjimku tvoří třída filatelistické literatury).

7. Kvalifikační podmínky pro soutěžní exponáty

7.1. Účast exponátu v  soutěžních třídách B  1 a  B 2 je podmíněna získáním ohodnocení minimálně 75 bodů na národních a  mezinárodních výstavách v  letech 1998 – 2007.

7.2. Účast exponátu filatelistické literatury v  soutěžní třídě B  3 nevyžaduje kvalifikaci. V  této třídě mohou vystavit i  fyzické a  právnické osoby z  členských zemí FIP, které nejsou členy svazů filatelistů.

7.3. Účast jednorámového exponátu v  soutěžní třídě B  4 je podmíněna získáním ohodnocení minimálně 75 bodů na národních a  mezinárodních výstavách v  letech 1998 – 2007. Podstatou jednorámového exponátu je prezentace rozvinutého úzkého objektu, zpracovaného ve své úplnosti pouze na 1 výstavní ploše (16 listů). Za úzký objekt se považuje emise nebo téma, jehož zpracování jen s  obtížemi přesáhne rozsah jednoho rámu a  skládá se pouze z  vhodného filatelistického materiálu. Pravidla FIP pro jednorámové exponáty budou předložena ke schválení kongresu FIP v  říjnu 2006 v  Malaze. Zájemci o  vystavování jednorámových exponátů obdrží odpovídající informace od svých národních komisařů.

8. Výstavní plochy

8.1. Výstavní rámy jsou velikosti 91 x  111 cm a  mají kapacitu 16 albových listů formátu 26,5 x  29,5 cm nebo formátu A  4, uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech. Albové listy musí být vzadu v  pravém horním rohu průběžně očíslovány a  vloženy do průhledných ochranných obalů. V  přihlášce musí být uveden rozměr použitých výstavních listů.

8.2. Každý vystavovatel v  soutěžních třídách B  1 a  B 2 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 výstavních ploch. V  souladu s  GREX bude exponátům již oceněným velkou pozlacenou a  vyšší medailí (minimálně 85 bodů) přiděleno 8 výstavních ploch.

8.3. Exponáty vystavené ve třídě filatelistické literatury (B 3) budou vystaveny v  místnosti, kde budou mít návštěvníci možnost jejich studia. Exponáty se zasílají ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k  dispozici OV.

8.4. Exponáty ve třídě jednorámových exponátů (B 4) mají k  dispozici 1 výstavní plochu.

9. Výstavní poplatky

Vystavovatelé zaplatí výstavní poplatky prostřednictvím národního komisaře nebo národního filatelistického svazu. Národní komisaři případně národní filatelistické svazy uhradí výstavní poplatky včetně všech bankovních poplatků převodem na určený bankovní účet OV tak, aby byl na účtu připsán do 31. 5. 2008. Výše výstavního poplatku činí ve všech soutěžních třídách:

• za 1 výstavní plochu (t.j. 16 listů) 30 €

• za 1 vystavený titul ve třídě filatelistické literatury 30 €
V  nesoutěžních třídách (A 1, A  2) se poplatky nevyžadují.

Nebude-li poplatek zaplacen ve stanovené době, ztrácí vystavovatel právo na vystavení přihlášeného exponátu.

10. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v  soutěžních třídách posuzuje výstavní jury, složená z  akreditovaných jurymanů, jmenovaná FIP. Hodnocení exponátů provede jury podle oborových řádů a  směrnic Mezinárodní filatelistické federace FIP GREV a  SREV.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury výstavní medailí a  příslušným diplomem dle řádů FIP.

Jury udělí tyto medaile:
- velkou zlatou
- zlatou
- velkou pozlacenou
- pozlacenou
- velkou stříbrnou
- stříbrnou
- postříbřenou
- bronzovou

a následující ceny:
- velkou cenu výstavy
- cenu Hlavního města Prahy
- další speciální ceny

Jury může kromě udělení medaile a  ceny vyjádřit blahopřání exponátům vyznačujícím se výjimečným filatelistickým způsobem zpracování, hodnotou nebo studijním zpracováním.

11. Příjem a  vracení exponátů

Přijaté exponáty zasílané poštou, musí být odeslány tak, aby byly výstavnímu odboru OV doručeny nejpozději do 5. 9. 2008. Exponáty mohou národní komisaři předat osobně dle instrukcí zaslaných předem národním komisařům dne 10. 9. 2008 přímo ve výstavních prostorách. Exponáty filatelistické literatury (třída B  3) musí být doručeny OV do 30. 6. 2008.

Po ukončení výstavy budou exponáty vydávány národním komisařům ve dnech 14. a  15. 9. 2008 podle předem stanoveného harmonogramu.

Montáž, demontáž nebo výměna exponátů v  průběhu výstavy nebudou možné.

OV zajistí a  zašle předem vystavovatelům (mimo třídu B  3) papírové obaly na albové listy (na každý rám po 16 listech jeden), do kterých vystavovatel umístí albové listy pro jednotlivé rámy. Transportní obal na celý exponát si vystavovatel zajistí sám.

12. Pojištění a  bezpečnost

Vystavovatelům se doporučuje uzavřít vhodné pojištění svých exponátů během dopravy na výstavu a  zpět. OV nezodpovídá za toto pojištění a  veškeré výlohy na toto pojištění jdou na vrub a  zodpovědnost vystavovatele. OV nezodpovídá za ztrátu exponátu ani jeho části během dopravy, ať už k  tomu došlo jakkoliv. Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání národnímu komisaři nebo k  přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření a  pojištění.

13. Celní směrnice

Zahraniční exponáty posílané poštou nebo přepravované osobně by měly být doprovázeny řádně vystaveným a  vyplněným ATA karnetem (ATA Carnet) ve smyslu platných mezinárodních a  českých celních předpisů. V  případě nepoužití ATA karnetu musí být exponát doprovázen národními celními doklady vývozního státu. O  této skutečnosti musí v  předstihu národní komisař informovat OV.

14. Dodatečná ustanovení

OV výstavy, SČF, Česká pošta, s. p., Progres Partners Advertising, s. r. o., národní komisaři, členové jury, členové organizačního výboru, ani jejich spolupracovníci, nezodpovídají osobně za škody, ztráty a  další újmy na exponátech či majetku. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.

15. Adresa výstavy a  členové orgánů výstavy:

15.1. Adresa výstavy a  sídlo sekretariátu:

Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008
Organizační výbor
Holečkova 10
225 07 Praha 5
Česká republika
telefon / fax: + 420 257 313 149
e-mail: secretariat@praga2008.cz

15.2 Koordinátor výstavy za FIP – Jos Wolff, předseda FIP

15.3 Adresa Svazu českých filatelistů:

Svaz českých filatelistů
Holečkova 10
225 07 Praha 5
Česká republika

 

 

nahoru

c2Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky