12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Svaz českých filatelistů (SČF) pořádá nebo se spolupodílí při pořádání dalších filatelistických akcí, které mají bližší nebo vzdálenější souvislost se světovou výstavou PRAGA 2008. Je třeba si totiž uvědomit, že světová výstava je jen určitým vyvrcholením dlouholetého sběratelského úsilí i  odborného studia mnoha filatelistů. Takovouto výstavu by rozhodně nebylo možné uspořádat bez toho, aniž by jí předcházela řada jiných výstav a  akcí menšího rozsahu a  záběru. SČF si může dovolit uspořádat světovou výstavu jenom proto, že je stále u  nás filatelie na velmi dobré úrovni a  že je v  celé České republice dostatek filatelistů ochotných filatelii něčím přispět.

Národní výstava Hradec Králové 19 .- 22. dubna 2007

Ve dnech 19. až 22. dubna 2007 se uskuteční národní výstava poštovních známek v  Hradci Králové. Tato výstava bude ve třídách tradiční filatelie a  poštovní historie poslední příležitostí pro kvalifikaci exponátů na světovou výstavu PRAGA 2008. Exponáty ostatních výstavních tříd se na této výstavě mohou kvalifikovat na jiné evropské nebo světové výstavy, např. na výstavu WIPA 2008, která se uskuteční krátce po výstavě PRAGA.

Podrobnosti o  národní výstavě v  Hradci Králové (pouze v  češtině) lze nalézt na stránkách: http://www.filateliste.unas.cz.

Výstava mladých filatelistů "Mladá Boleslav 2007"

Mladoboleslavský klub filatelistů KF 01–1 pořádá z  pověření SČF výstavu „Mladá Boleslav 2007“. Navazuje tak na předchozí výstavu mladých filatelistů, kterou zabezpečoval v  r. 1986. Výstava mladých filatelistů uspořádaná po více než 20-ti letech dává příležitost i  sběratelům dalších oborů (filokartie, filumenie, historické dokumenty a  mapy). Výstava bude v  doprovodné části doplněna exponáty mladoboleslavského muzea zaměřenými na region Mladoboleslavska a  Českého ráje. Cílem výstavy je kromě propagace filatelie a  představení práce mladých filatelistů i  uvedení jiných oborů s  historickými vazbami k  současnosti a  nabídka mládeži k  využití volného času v  některém sběratelském oboru. Dalším cílem je zvýšit zájem a  přispět k  rozvoji turistického ruchu a  prezentace vývoje Mladé Boleslavi a  firmy Škoda Auto a.s. ve vzájemné souvislosti s  rozvojem automobilového průmyslu, jehož zakladatelem byla firma Laurin & Klement.

Výstava bude uspořádána jako soutěžní národní, regionální i  premiérová výstava exponátů mladých filatelistů. K  účasti na výstavě budou pozváni také mladí filatelisté z  družebních měst Mladé Boleslavi. Výstava „Mladá Boleslav 2007“ bude tak velmi významnou mládežnickou výstavou před světovou výstavou PRAGA 2008, jejíž součástí bude i  národní výstava mladých filatelistů pořádaná pod názvem „Salon mládeže“.

V době konání výstavy se v  Mladé Boleslavi uskuteční také finále Filatelistické olympiády, která má v  tomto školním roce téma „Člověk a  automobil“. Pro děti i  jejich rodiče a  vedoucí klubů mladých filatelistů budou v  průběhu výstavy připraveny další akce, jako např. návštěva Muzea Škoda Auto, setkání sběratelů a  burza, mladoboleslavský jarmark atd.

Výstava se uskuteční ve dnech 21. 6. – 26. 6. 2007. Přihlášku na výstavu je možné získat na adrese organizačního výboru, prostřednictvím komise mládeže SČF nebo na Internetu na adrese www.mbfilatelie.cz. Vyplněnou a  potvrzenou přihlášku je nutné zaslat na adresu organizačního výboru do 15. března 2007.

K výstavě bude připraveno příležitostné razítko a  budou vydány dvě dopisnice s  přítiskem.

Záštitu nad výstavou převzali:
hejtman Středočeského kraje - Ing. Petr.Bendl
primátor města Mladá Boleslav - MUDr. Raduan Nwelati
personální ředitel firmy Škoda Auto a.s. - Ing. Martin Jahn
ředitel Muzea Mladoboleslavska - PhDr. Luděk Beneš.

Výstava REGENIA 2007, 1. - 3. červen 2007

První bavorsko - česká soutěžní výstava poštovních známek 2. stupně pod názvem REGENIA 2007 se bude konat v  nedalekém bavorském Regenu. Místem konání bude Reálné gymnázium Siegfrieda von Vegesack v  ulici Pfarrer-Biebl-Strasse 20. Doba trvání: od 1. do 3. června 2007. Pro každý ze tří výstavních dnů je připraveno příležitostné poštovní razítko. Pořadatelem výstavy je místní klub, který má své webové stránky: www.briefmarkenfreunde-regen.de.

Filatelistická výstava je pořádána v  rámci Zemské výstavy Bavorsko-Čechy 2007 s  mottem „1 500 let vzájemného sousedství“. Jde o  projev přeshraniční spolupráce regionů v  rámci Evropské unie, na níž se podílejí kraje Plzeňský a  Českobudějovický. Záštitu nad výstavou převzal pan Ernst Hinsken, člen Spolkového sněmu, státní tajemník a  člen výboru spolkového Ministerstva financí pro poštovní známky. Na výstavě budou zastoupeny poštovní správy Německa a  Rakouska a  Česká pošta, s. p. Ta pro výstavu připravuje personalizovanou známku (přítisk na kupónu) a  také oficiální poštovní dopisnici s  vytištěnou známkou. Výstavu má také připomenout největší skleněná známka světa z  bavorské sklářské dílny, která bude na výstavě slavnostně představena.

Koordinátorem účasti SČF a  kontaktní osobou s  pořádajícím regenským klubem, jeho předsedou Wolfgangem Borankem a  vedoucím výstavního odboru Aloisem Stanglem je Karel Pech z  Plzně. Podařilo se mu zajistit účast 25 českých filatelistických exponátů včetně exponátů mládeže, bez filatelistické literatury. Je jen škoda, že kromě MUDr. Bedřicha Helma z  Klatov, který bude za SČF působit ve výstavní jury a  vystaví svůj exponát v  mimosoutěžní třídě, se výstavy svým exponátem nezúčastní žádný z  českých členů společnosti ArGe Tschechoslowakei.

SČF přeje pořadatelům výstavy REGENIA 2007 hodně zdaru a  věří, že se vzájemné přátelské vztahy filatelistů v  rámci euroregionální přeshraniční spolupráce budou prohlubovat.Lumír Brendl ve spolupráci s  Karlem Pechem z  KF 03-13 Plzeň, čestným členem BDPh

 

c61Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky