12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Význam a  poslání výstavy PRAGA 2008

(Zpracováno podle příspěvku pana Lumíra Brendla, předsedy SČF a  ředitele FIP, publikovaného ve zpravodaji „Informace SČF – č.1/2007“)
 

Hlavním úkolem je samozřejmě a  nadevší pochybnost odpovědná příprava Světové filatelistické výstavy PRAGA 2008. Po 20 letech, jež uplynuly od poslední světové výstavy v roce 1988, půjde díky podpoře generálního ředitelství České pošty, s. p., o vůbec první světovou výstavu poštovních známek na území samostatné České republiky. Pro organizační výbor výstavy PRAGA 2008 pod vedením Víta Vaníčka je to nejen velká výzva, ale také velký úkol. PRAGA je totiž nejen POJEM, ale i  TRADICE. Proti všem předcházejícím však „tato naše“ bude trvat jen krátce, pouhé 3 dny. Kratší doba trvání filatelistických výstav bývá v poslední době ve světě stále častější – hlavně z důvodů ekonomických, ale i  finančních. Proto její organizace musí být maximálně racionální.

Jsem již 55 let členem svazu čs., a  nyní českých filatelistů. Pamatuji vůbec první světovou výstavu PRAGA 1962. Pamatuji i  ty následující až do roku 1988. Často jsem z  řad členů klubů a  komisí slýchával trpkou kritiku v  dobách, kdy se světové výstavy PRAGA postupně staly megapodniky. Tehdy tak dva až tři roky před každou z nich věnovalo vedení svazu filatelistů (SČSF) větší zájem výstavám PRAGA, než zájmům členů klubů, klubů mladých filatelistů či problémům odborných komisí. Světové výstavy a  jejich příprava byly středem zájmu strany a  vlády Národní fronty i  prezidenta republiky. Na jejich organizaci byly vyčleněny dnes pro nás již nepředstavitelně vysoké finanční prostředky a  malá armáda lidí. Nicméně to byly tyto světové výstavy, které daly výstavám PRAGA pojem i  tradici. Dnes SČF kvůli světové výstavě na své poslání a  činnosti pro celý svaz nezapomíná, byť to vůbec není snadné a  financí i  lidí je poskrovnu.

K významu poslání světové výstavy PRAGA bych ještě chtěl dodat následující. Slýchávám, byť jen ojediněle, poznámky o  tom, proč vůbec filatelistické výstavy pořádat, natožpak světové, když by prostředky i  úsilí na ně vynaložené mohlo být vynaloženo jinak a  prý ve prospěch všech členů SČF. Proto bych chtěl, v souvislosti se světovou výstavou PRAGA 2008, podat i  jako člen řídícího výboru FIP alespoň krátké vysvětlení.

Proč kulturní a  filatelisticky vyspělé země světové výstavy pořádají a  o udělení patronátu Mezinárodní filatelistické federace FIP nad těmito výstavami usilují? Proč o  pořádání světových výstav mají zájem panovníci, prezidenti, vlády, příslušná ministerstva i  poštovní správy? A  co patronát FIPu vlastně znamená? Představuje udělení nejvyššího statutu, který delegáti  kongresů FIP, pořádaných jedenkrát za dva roky, mohou veřejným hlasováním filatelistické výstavě udělit. Poté taková výstava patří kromě jiného k výstavám privilegovaným:

Reprezentativní první bulletin výstavy PRAGA je na světě. Dostává se do našich klubů i  do zahraničí. První tisková konference k výstavě se konala v lednu 2007 v Poštovním muzeu v Praze. Byla neobyčejně početně navštívena zástupci tisku, rozhlasu a  televize. To nás všechny potěšilo. A  snad dalo i  patřičnou odpověď těm nemnohým, kteří mají za to, že prý „filatelie u  nás je na okraji společenského zájmu“.
1) chtějí se jí zúčastnit nejvýznamnější filatelisté - vystavovatelé z celého světa
2) může zabezpečit případné uspořádání Mistrovské třídy FIP a/nebo Čestného dvora na nejvyšší
    úrovni: např. účast královských, knížecích a  vůbec světově proslulých sbírek k poučení filatelistů i  
    nefilatelistů
3) nejvyšší stupně medailí (velké zlaté, zlaté a  velké pozlacené) na těchto výstavách udělené, 
    pomáhají majitelům těchto exponátů zajistit jejich vysoké zhodnocení
4) všechny exponáty na výstavách s patronátem FIP (FIP Patronage) nebo se záštitou FIP (FIP
    Auspices), nikoliv pouze s uznáním FIP (FIP Recognition), jak tomu bylo v případě evropské výstavy
    BRNO 2005, jsou pak uvedeny podle zemí a  jmen vystavovatelů v centrálním počítačovém registru
    FIPu, a  ten dokládá úspěšnost jednotlivých zemí a  vystavovatelů, a  také to, zda získání pozlacené
    medaile FIP napomáhá kvalifikaci vystavovatele například pro funkci jurymana, experta, apod.
5) taková světová výstava přitahuje účast zahraničních poštovních správ i  filatelistických
    obchodníků
6) světová výstava významně přispívá k rozvoji filatelie pořádající země, pomáhá rozšiřovat
    všeobecné povědomí o  filatelii, o  poslání pošty i  o známkové tvorbě jako významné umělecké
    činnosti; možnost vystavovat na takovéto výstavě je pro každého sběratele vyvrcholením jeho
    dlouholetého úsilí a  také významnou motivací pro další pokračování
7) a v neposlední řadě země a  město, které světovou výstavu pořádají (v našem případě Česká
    republika a  hlavní město Praha), se v době konání stanou cílem zvýšeného počtu návštěvníků
    z celého světa, a  tedy i  ze zemí, jejichž cílem tato země a  město nebývají, rovněž tak blízkost Vídně
    a  bezprostředně následující výstavy WIPA 2008 tuto možnost ještě znásobují.

Jak všichni ze zkušenosti víme, každá dosavadní PRAGA pod patronátem FIP toto měrou vrchovatou prokázala. A  díky odpovědné práci, dovednostem a  tvořivosti pořadatelů to jistě prokáže i PRAGA 2008. A tím přímo i  nepřímo napomůže ve veřejnosti získat zájem o  poštovní známky, jejich sbírání nebo i  vystavování, a  tak může pomoci i  Svazu českých filatelistů, který jako jediná FIPem uznávaná organizace zastupuje zájmy filatelistů a  sběratelů uvnitř České republiky i  navenek.

 
Únor 2007
nahoru

c72Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky