12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Národní výstava - SALON ČESKÉ MLÁDEŽE

se koná jako doprovodná akce

SVĚTOVÉ VÝSTAVY POŠTOVNÍCH ZNÁMEK 2008

 

Foto - Vít Vaníček

 

Vážení přátelé,

rozsah a  rozpočet nadcházející světové specializované výstavy PRAGA 2008 nám neumožňuje zařadit všechny oficiální výstavní třídy, a  tedy ani třídu mládeže. Přesto považujeme za důležité mládežnickou filatelii na výstavě takovéhoto formátu podpořit. Souběžně s hlavní výstavou jsme se proto rozhodli uspořádat samostatnou národní výstavu mladých filatelistů nazvanou Salon české mládeže.

Návštěvníci světové výstavy a  hlavně mladí filatelisté se zde budou mít možnost seznámit s výsledky sběratelského úsilí svých vrstevníků, kteří již předtím prošli kvalifikačním sítem na výstavách nižšího rozsahu. Věříme, že další mladí sběratelé zde naleznou inspiraci pro vlastní sběratelskou činnost a  její zaměření. Rádi bychom jim zde ukázali, že opravdová filatelie rozhodně není otázkou počtu sesbíraných známek či hezkých barevných obrázků na nich a  konec konců není ani rozhodující množství investovaných peněz. Naším cílem je mladé sběratele co možná nejdříve správně orientovat v spletité, ale také kouzelné oblasti filatelie.

Ze zkušenosti víme, že vedle exponátů přeplněných drahým materiálem mohou velmi dobře obstát i  exponáty obsahující na první pohled levnější materiál, který je ovšem odborně zpracován a  uspořádán na základě nabytých znalostí. Filatelie nejsou jenom známky – papírky potištěné obrázky, ale v první řadě porozumění účelu, pro který byly vydány. Porozumění poštovnímu provozu, jeho historii a  také všem dokumentům, které s poštovním provozem souvisejí. Základem dobrých filatelistických exponátů musí proto vždy být jasný záměr, co chci sbírat a  také co možná nejlepší znalost zvoleného předmětu zájmu. Úspěch sběratele – vystavovatele je pak závislý na tom, jak se mu podařilo zvolený záměr dokumentovat filatelistickým materiálem a  také popsat.

 
 
Vít Vaníček
předseda organizačního výboru Světové výstavy PRAGA 2008
 

 
Foto - Lumír Brendl

Filatelistické exponáty jsou určitým logickým výběrem materiálu nashromážděného ve sbírkách. Jsou v podstatě filatelistickými knihami. Mají výstižný název uvedený na titulním listu a  mají i  svůj obsah, představený na úvodním listu. Ten je pak rozvíjen na listech následujících. Jednotlivé listy exponátu jsou uvedeny názvem kapitoly či podkapitoly a  stručným vysvětlujícím textem, jenž je – podobně jako v knize – ilustrován, a  to jak vhodnými poštovními známkami, tak i  dalším filatelistickým materiálem. Tím jsou také poštovní dopisnice či obálky s vytištěnou poštovní známkou a  doplňujícím textem nebo vyobrazením, příležitostná i  denní poštovní razítka, obálky prvního dne vydané poštou apod. Jejich prostřednictvím je vyprávěn určitý příběh - námět, popsána některá vlaková, lodní či letecká trasa, historie pošty určitého města či kraje. Tak jako nezná hranic fantazie spisovatelů, jsou v podstatě neomezené i  tvořivé možnosti autorů filatelistických exponátů.

  
 
Lumír Brendl
předseda Svazu českých filatelistů
 

 
Foto - Zdeněk Töpfer

Naši mladí filatelisté získali v posledních letech celou řadu úspěchů na výstavách všech typů včetně výstav světových. Potěšitelné je také to, že stále vznikají nové exponáty, které se vyvíjejí, zlepšují a  postupují na žebříčku kvality. Bude zde možné vidět i  exponáty, které se objevily jako začátečnické v roce 2006 na výstavě v Jihlavě a  během dvou let je jejich autoři dokázali tak vylepšit, že se dnes mohou představit na výstavě Salon české mládeže.

Svaz českých filatelistů věnuje mládeži od svého založení značnou pozornost. Kroužky mladých filatelistů jsou pro mnoho dětí výchozím bodem, kde začínají získávat první znalosti o známkách a  o filatelii vůbec. Tady mají také možnost osvojit si praktické dovednosti při práci s filatelistickými pomůckami a  dozvědět se, jak se vlastně vytvářejí albové listy a  co je k tomu třeba. Prostředí kroužku napomáhá také k  získávání nového filatelistického materiálu k  rozšíření sbírky, která může postupně přerůst ve výstavní exponát. Pro úspěšnou činnost KMF je klíčovou osobností jeho vedoucí.

Práci s mládeží má na starosti Komise mládeže SČF. Ta zajišťuje jak organizační, tak i  metodickou stránku činnosti KMF. Na pomoc při práci s  dětmi je každoročně pořádaná filatelistická olympiáda. Ta je vždy zaměřena na nějaké téma a  jejím smyslem je teoretická i  praktická příprava dětí na tvorbu vlastních albových listů, a  pak i  výstavních exponátů.

Světová výstava je vždy velkou příležitostí pro srovnávání výsledků vlastní práce s ostatními a  získávání znalostí od jiných sběratelů prostřednictvím výstavních exponátů. Věřím, že návštěvníci Světové výstavy Praga 2008 si najdou chvilku i  na to, aby si prošli také exponáty našich mladých filatelistů. Možná budou překvapeni, co mladí lidé dokážou.

 
 
Zdeněk Töpfer
předseda komise mládeže SČF
 

 
Foto - Zdeněk Okáč 
Vážení přátelé,

v září roku 2008 se bude konat v  Praze opět po deseti letech výstava známek. Vždy v  roce končícím osmičkou se zde ukazují přední exponáty filatelistů současnosti. Vzhledem k  mnoha skutečnostem nebude PRAGA 2008 světovou výstavou všeoborovou, ale jen víceoborovou. Výstavními třídami, jak je již z  materiálu výstavy známo, budou třídy tradiční filatelie, poštovní historie a  literatury. Třída mládeže, jakož i  jiné výstavní třídy, zřízeny nebudou.

Velmi mě proto potěšila slova předsedy organizačního výboru výstavy PRAGA 2008 Ing. Víta Vaníčka, když na výkonném výboru SČF prohlásil, že chce mezi doprovodnými akcemi zřídit i  Salon české mládeže jako národní výstavu mladých filatelistů. Jsem tedy potěšen, že Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008 bude hostit naši „malou výstavu“.

Již mnoho let v  minulosti dříve československé a  posléze české filatelie se konaly a  konají dva druhy výstav pro dospělé a  pro mládež. Mnohdy větší výstavy jsou všeodborové a  zahrnují i  třídu mládeže. Často se však organizují na různých stupních výstavy mládežnické. Poohlédneme-li se do historie musíme konstatovat, že i  samostatná mládežnická výstava se může dostat na poštovní známky (například Celostátní výstava mladých filatelistů – Pardubice 1957, Pof. 948 - 949). Je to dáno tím, že dospělí filatelisté velmi dobře vědí, jak důležitá je výchova mladých filatelistů, kteří převezmou velmi brzo otěže jak ve sbírání známek, tak i  v organizování filatelistického života.

Proto vítám, že při tak významné akci, jakou je PRAGA 08, mohou své nejlepší exponáty ukázat široké veřejnosti i  mladí čeští filatelisté. Na exponátech, které vytvořili, chceme ukázat pestrost toho, o  co se mladí filatelisté zajímají. Uvidíte zde exponáty, které zajímavým způsobem dokládají určité téma a  pomocí poštovního materiálu jej prezentují. Stejně tak budete moci obdivovat znalosti mladých filatelistů o  určitém filatelistickém materiálu. V  mládežnických exponátech se určitě setkáte i  s ukázkami zpracování poštovního provozu některého konkrétního místa nebo druhu poštovní služby. Věřím, že každý z  vás si najde zajímavý exponát, na němž spočine váš zrak se zalíbením.

Vážení přátelé, bulletin Salonu české mládeže je i  úplnou informací pro ty, kdo chtějí na této výstavě vystavovat. Vedoucí KMF i  samotní mladí filatelisté zde najdou přihlášku a  informace o  podmínkách pro vystavení. Žádáme všechny zájemce, aby přihlášky odeslali na adresy uvedené v  bulletinu a  řídili se dále uvedenými pokyny.

  
 
Zdeněk Okáč
vedoucí Salonu české mládeže
 
 
nahoru 
 

c85Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky