12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


VÝSTAVNÍ PROPOZICE - IREX Salonu české mládeže

1. Název a  cíle výstavy

Národní výstava Salon české mládeže, konaná jako doprovodná akce Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2008, je národní výstavou poštovních známek mladých filatelistů.

Výstava se koná v rámci oslav 90. výročí vydání první československé známky, 90. výročí založení Poštovního muzea, 15. výročí vzniku České republiky a  vydání její první poštovní známky. Uskuteční se na podporu rozvoje mládežnické filatelie a  k prohloubení zájmu mládeže o  sbírání poštovních známek.

2. Pořadatel výstavy

Pořadatelem Salonu české mládeže při světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 je Svaz českých filatelistů (dále jen „SČF“), generální ředitelství České pošty, s. p., a  společnost Progres Partners Advertising, s. r. o.. Výstavu po dobu její přípravy a  konání zastupuje v  koordinačním výboru a  organizačním výboru Světové výstavy známek PRAGA 2008 vedoucí Salonu české mládeže.Ten řídí organizační výbor (dále OV), který má definitivní rozhodovací pravomoc. 

3. Místo a  datum konání

Výstava se koná v pravém křídle Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha – Holešovice (170 90 Praha 7 – Holešovice). Výstava je pro veřejnost otevřena od pátku 12. září 2008 do neděle 14. září 2008. Slavnostní zahájení pro pozvané hosty je v pátek 12. září 2008 v 9 h  dopoledne. Otevírací doba pro veřejnost je v pátek a  v sobotu od 10 h  do 18 h, v neděli od 10 hod do 16 h. Výstava je pořádána současně s 11. ročníkem mezinárodního veletrhu poštovních známek, mincí telefonních karet a  minerálů Sběratel.

4. Organizační zásady a  pravidla

Salon české mládeže při světové výstavě poštovních známek PRAGA 2008 se bude řídit následujícími řády:

a) Generálním výstavním řádem Mezinárodní filatelistické federace FIP – GREX
b) Výstavním řádem SČF a  oborovým řádem pro výstavy mládeže SČF
c) Těmito výstavními propozicemi národní výstavy Salon české mládeže při světové výstavě poštovních 
    známek PRAGA 2008 – IREX.

Vystavovat mohou vystavovatelé ze Svazu českých filatelistů.

5. Výstavní třídy

5.1. Exponáty mládeže na této výstavě budou rozděleny do tříd podle věkové kategorie vystavovatele:
       - skupina Z  ( 9 – 12 let)
       - skupina A  (13 – 15 let)
       - skupina B  (16 – 18 let)
       - skupina C  (19 – 21 let)
 
5.2. Za rozhodující se u  mladých filatelistů považuje věk, který vystavovatel dosáhne k  1. 1. 2008.

6. Podmínky účasti

6.1. Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky vydané OV. Vystavovatel je povinen ji vyplnit ve všech 
       požadovaných částech tak, jak je na ní uvedeno. Přihlášku potvrzuje příslušný vedoucí KMF a  KM
       SČF, který odpovídá za její správnost a  úplnost. Odpovídá i  za to, že vystavovatel je platícím členem
       SČF.
 
6.2. Na výstavu mohou být přijaty pouze exponáty mající příslušnou potvrzenou kvalifikaci podle odstavce
       7. OV sdělí rozhodnutí o  přijetí nebo nepřijetí exponátu vystavovateli písemně do 31. 05. 2008, a to
       včetně přiděleného počtu rámů.
 
6.3. Vystavovatel má právo vystavit svůj exponát pod pseudonymem. OV a  jury však musí znát jméno
       vystavovatele. V  soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty
       v jedné soutěžní třídě. Pozvané exponáty mimo soutěž se do tohoto limitu nezahrnují.

7. Kvalifikační podmínky pro soutěžní exponáty

7.1. Účast exponátu je podmíněna získáním minimálně 65 bodů na regionální nebo vyšší výstavě mládeže
       (zisk velké stříbrné medaile).
 
7.2. Kvalifikace nesmí být starší 3 let ke dni uzávěrky přihlášek.

8. Výstavní plochy

8.1. Výstavní rámy jsou velikosti 91 x  111 cm a  mají kapacitu 16 albových listů formátu 26,5 x  29,5 cm
       nebo formátu A  4, uspořádaných ve 4 řadách po 4 listech. Albové listy musí být vzadu v pravém
       horním rohu průběžně očíslovány a  vloženy do průhledných ochranných obalů. V  přihlášce musí být
       uveden rozměr použitých výstavních listů.
 
8.2. Každý vystavovatel v  soutěžní třídě:
       - Z může mít pro svůj exponát přiděleny 1 - 2 výstavní plochy
       - A může mít pro svůj exponát přiděleny 2 - 4 výstavní plochy.
       - B může mít pro svůj exponát přiděleny 3 - 5 výstavních ploch
       - C může mít pro svůj exponát přiděleny 4 - 5výstavních ploch

9. Výstavní poplatky

Mládežnické exponáty na této výstavě jsou od výstavních poplatků osvobozeny.

10. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v  soutěžních třídách posuzuje výstavní jury, složená z mládežnických jurymanů jmenovaných SČF. Hodnocení exponátů provede jury podle řádů a  směrnic Mezinárodní filatelistické federace FIP GREV a  SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury výstavní medailí a  příslušným diplomem.

Jury udělí tyto medaile:

          - velkou zlatou
          - zlatou
          - velkou pozlacenou
          - pozlacenou
          - velkou stříbrnou
          - stříbrnou
          - postříbřenou
          - bronzovou

Jury může kromě udělení medaile a  ceny vyjádřit blahopřání exponátům vyznačujícím se výjimečným filatelistickým způsobem zpracování, hodnotou nebo studijním zpracováním.

11. Příjem a  vracení exponátů

Přijaté exponáty zasílané poštou, musí být odeslány tak, aby byly výstavnímu odboru OV doručeny nejpozději do 5. 9. 2008. Exponáty mohou vystavovatelé předat osobně podle instrukcí zaslaných OV nejpozději dne 10. 9. 2008 přímo ve výstavních prostorách.

Po ukončení výstavy budou exponáty vydávány vystavovatelům ve dnech 14. a  15. 9. 2008 podle předem stanoveného harmonogramu. Montáž, demontáž nebo výměna exponátů v  průběhu výstavy nebudou možné.

OV zajistí a  zašle předem vystavovatelům papírové obaly na albové listy (na každý rám po 16 listech jeden obal), do kterých vystavovatel umístí albové listy pro jednotlivé rámy. Transportní obal na celý exponát si vystavovatel zajistí sám.

12. Pojištění a  bezpečnost

Vystavovatelům se doporučuje uzavřít vhodné pojištění svých exponátů během dopravy na výstavu a  zpět. OV nezodpovídá za toto pojištění a  veškeré výlohy na toto pojištění jdou na vrub a  zodpovědnost vystavovatele. OV nezodpovídá za ztrátu exponátu ani jeho části během dopravy, ať už k  tomu došlo jakkoliv. Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání zpět vystavovateli nebo k  přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření a  pojištění.

13. Dodatečná ustanovení

OV výstavy, SČF, Česká pošta, s. p., Progres Partners Advertising, s. r. o., komisař výstavy, členové jury, členové organizačního výboru, ani jejich spolupracovníci nezodpovídají osobně za škody, ztráty a  další újmy na exponátech či majetku. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.

14. Adresa výstavy a  členové orgánů výstavy:

14.1. Adresa výstavy a  sídlo sekretariátu:

 
          Světová výstava poštovních známek PRAGA 2008             
          Salon české mládeže - organizační výbor                                      
          Holečkova 10,       
          225 07 Praha 5                                                     
          Česká republika
 
          Telefon/fax: 257 313 149
          e-mail:         okac@praga2008.czsecretariat@praga2008.cz
 
 
 nahoru

c87Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky